Barbie Ashton
Barbie Ashton
  • About her: Pet of the Month November 1990
See Barbie Ashton 100% nude!
Photo Galleries with Barbie Ashton (1)